Sociální činnost uplatnění

Vytisknout

Uplatnění absolventa oboru sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.
Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.
Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvent získá nejen potřebné kvalitní odborné vědomosti a dovednosti, ale také dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohl po úspěšném vykonání maturitní zkoušky studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Odborné kompetence

Podílení se na zajišťování sociálních služeb:

 • přehled o systému sociálních služeb a znalost podmínek jejich poskytování
 • spolupráce při řízení rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů
 • provádění krizových intervencí a základního sociálního poradenství
 • podílení se na sociálních depistážích a sociální prevenci
 • ovládání administrativních a správních postupů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, vedení příslušné dokumentace a práce s právními i jinými zdroji odborných informací

Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb:

 • pomoc mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb
 • pomoc rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním nebo mentálním postižením
 • samostatné zajišťování péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Základní výchovná nepedagogická činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času:

 • realizace činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické i psychické kondice, společenských a pracovních návyků
 • příprava plánů a projektů výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování volného času
Joomla Business Templates by template joomla