Zdravá škola

Vytisknout

STRUČNÁ ANOTACE

Principem projektu „Zdravá škola ve zdravém městě“, který zpracovala SŠZS Chrudim, je vytvořit ve škole zdravé prostředí pro žáky, jejich rodiče i zaměstnance, jak po stránce materiální, tak po stránce ideové. Součástí projektu je prosazování zdravého životního stylu a zdravého způsobu života mezi dětskou a mládežnickou populací. Celý projekt souvisí se zdravým prostředím. Patří sem: zlepšování věcného, sociálního i organizačního prostředí, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast žáků, rodičů i všech zaměstnanců na dění ve škole i mimo ni, motivující hodnocení, demokratické principy práce a spolupráce se sociálními partnery školy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

města/regionu:

Chrudim

Kontakt:

SŠZS Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim

Příjmení, jméno:

Mgr. Hrochová Zdeňka

Organizace:

SŠZS Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:

+420469620231, +420469620415

Téma:

6.2 programy ( Školy podporující zdraví )

POPIS A VÝSTUPY

Kolektiv naší školy se rozhodl, že se zapojí do propagace zdravého životního stylu. Protože již delší dobu spolupracujeme s MěÚ Chrudim v rámci programu ZDRAVÍ 21 (projekt: Chrudim – Zdravé město) a zapojujeme se do různých aktivit ve spolupráci i s dalšími subjekty (Nemocnice Chrudim, VZP Chrudim, ČČK, Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim, Středisko výchovné péče Archa Chrudim), vedly nás naše zkušenosti k přesvědčení, že bychom mohli obhájit titul  „Zdravá škola“. Před sestavením projektu proběhla na naší škole diskuze v kolektivu zaměstnanců a mezi žáky naší školy, o záměru byli informováni i zákonní zástupci žáků. Všichni se vyjadřovali k tomu, zda projekt tvořit a co vše bychom do něj měli zapracovat. Celý projekt byl tedy zpracován  na základě nápadů a připomínek všech zainteresovaných. V rámci projektu Zdravá škola posilujeme zdravotní výchovu tím, že ji zařazujeme do osnov všech předmětů. Dále se zlepšila komunikace mezi žáky a vyučujícími, žáky navzájem i mezi pracovníky školy a rodiči. Naše žáky vedeme k asertivnímu jednání, k zodpovědnosti za své činy a výsledky, k aktivitě a spolurozhodování o chodu školy.

ROZPOČET

Rozpočet na projekt Zdravá škola je rovnoměrně pokryt z prostředků školy, grantu

Jak byla aktivita financována?.

Města Chrudim a grantů, které škola každoročně získává od KrÚ Pardubického kraje.
Mezinárodní spolupráce školy je realizována přes projekt Leonardo da Vinci.

AKTÉŘI

Název:

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

IČO:

00498891

Adresa:

Poděbradova 336, 537 01 Chrudim

Web:

htpp://www.szs.chrudim.cz

DALŠÍ AKTÉŘI

Název:
sociální partneři školy: KrÚ PK, MěÚ Chrudim, VZP – územní pracoviště Chrudim, PPP Chrudim, Středisko výchovné péče Archa Chrudim, ČČK, ÚP Chrudim, Nemocnice Chrudim, ÚSP Slatiňany, CSSP Chrudim, Česká abilympijská asociace Pardubice, Tyflocentrum a Tyfloservis

DOPORUČENÍ A INSPIRACE

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním?
Zdravé město. Náš projekt vznikl z iniciativy Šárky Trunečkové, která je koordinátorkou projektu

Při utváření kvalitních vztahů mezi vyučujícími a žáky nám velmi pomáhá Seznamovací GO kurz pro žáky 1. ročníků, na němž se hned na začátku studia (1. tři dny školního roku) seznámí se svými vyučujícími a utvářejí si nový kolektiv třídy, poznávají sami sebe i své budoucí spolužáky při různých zátěžových aktivitách. Velmi dobré  zkušenosti máme s prací Studentského parlamentu školy, se spoluprací se SVP Archa (sociometrie, kurzy komunikace pro vyučující,…), se zážitkovými semináři, které pro nás pořádá ČAO a Tyflocentrum. Velmi užitečná je i spolupráce s VZP Chrudim (měření pro občany) a PPP Chrudim.
Největší zásluhu na fungování projektu však má náš základní partner – Město Chrudim. Zapojujeme se aktivně do většiny akcí pořádaných v rámci projektu Chrudim Zdravé město.

RIZIKA, PŘEKÁŽKY A POZITIVNÍ OKAMŽIKY PROCESU REALI-ZACE

Setkali jste se  při realizaci projektu s událostí, která ho zásadně ovlivnila?

Při sestavení a realizaci projektu tohoto typu je nutné, aby byl zpracován se souhlasem všech zúčastněných. Na naší škole nás mile překvapil zájem studentů o tvorbu projektu, bohužel jsme narazili na menší ochotu některých vyučujících, která však pramenila spíše z obav a částečného nepochopení principů projektu. Někdy máme menší problémy se zapojením externě vyučujících lékařů (koordinace osnov a tematických plánů s projektem) i některých rodičů (nezájem).

MÉDIA, PROPAGACE

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii?

O aktivitách školy je veřejnost informována prostřednictvím místního i regionálního tisku, občas máme reportáže v Českém rozhlasu Pardubice.

Popis jednotlivých částí projektu

Pohoda prostředí:

Zdravé učení:

Otevřené partnerství: